Reglement

Dit is het voorlopige reglement. Dit blijft van kracht tot een nieuw regelement wordt vastgesteld. Iedereen die zich ingeschreven heeft ontvangt een email zodra er een wijziging in het wedstrijdreglement wordt doorgevoerd.

a. toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing op de wedstrijd, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletic Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

b. wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

c. startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

d. startnummers

De Deelnemer ontvangt van de Organisator één stuk textiel waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn/haar borst te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. Het stuk textiel moet zodanig worden bevestigd en gedragen, dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de Organisator. De Deelnemer wordt dringend verzocht medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

e. deadline/laatste loper

In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen 2 uur na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet opgenomen in de uitslag.

f. diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

g. instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

h. overige bepalingen:

  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.
  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
  • Het is mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie door de Organisator bewaakt wordt.
  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

i. tijdregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van een chip die op het startnummer bevestigd is. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze de chip op de juiste wijze draagt. De Deelnemer ontvangt een chip van de Organisator samen met het startnummer.

j. vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

k. ereprijzen

Iedere Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinnering. De eerste drie lopers ontvangen ereprijzen. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

l. indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De Organisator kan de wedstrijdlopers in een categorie indelen op basis van geslacht en/of leeftijd op de dag van het Evenement. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer. Voor Deelnemers die in een master-categorie zijn ingedeeld bestaat de mogelijkheid om te starten in (uitsluitend) de seniorencategorieën mannen senior (MSR) of vrouwen senior (VSR). Een eventueel verzoek dient de Deelnemer per e-mail aan de Organisator te richten.

m. prijzen per categorie

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinnering. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

n. privacy-statement

Deelnemer verklaart zich met inschrijving accoord dat zijn/haar naam op de website en bij de uitslagen wordt weergegeven. De Organisator is niet verantwoordelijk over de inhoud van door derden vervaardigd beeld- en video-materiaal. Deelnemers die hier problemen mee hebben kunnen voor registratie contact opnemen via de email. Na overleg met de Organisator kan Deelnemer besluiten wel of niet in te schrijven.

Menu